Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu WWW 4Life Direct

I.DEFINICJE

1. „Serwis WWW” - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.4lifedirect.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
2. „Użytkownik” - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
3. „4Life Direct” – 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313549, kapitał zakładowy 1.000.000 zł, wpłacony w całości, NIP 9512263500, będący agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz ubezpieczyciela, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych.
4. „Spółki Grupy Red Sands” – następujące spółki:

- Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, ubezpieczyciel zarejestrowany na Gibraltarze w Rejestrze Spółek (Companies House) pod numerem 101001, a jego siedziba mieści się przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

- Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, ubezpieczyciel zarejestrowany na Gibraltarze w Rejestrze Spółek (Companies House) pod numerem 87598, a jego siedziba mieści się przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

Wyżej wymienione spółki prowadzącą działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez i pod nadzorem Komisarza ds. Ubezpieczeń zgodnie z przepisami obowiązującej na Gibraltarze Ustawy o Spółkach Ubezpieczeniowych z 1987 roku. Ponadto posiadają licencję organu nadzoru Komisji Ubezpieczeń i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową na podstawie art. 132 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124 poz. 1151, ze zm.).

II.CEL SERWISU WWW  

Serwis WWW umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat 4Life Direct i oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct produktów ubezpieczeniowych.

III.PRAWA AUTORSKIE

Zawartość serwisu WWW jest własnością 4Life Direct i nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem wykorzystania o charakterze niekomercyjnym i dla wyłącznego użytku osobistego. Wszelkie inne działania naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne, są zabronione.
Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu WWW (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis WWW oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

IV.ZNAKI ODRÓŻNIAJĄCE

Oznaczenie www.4lifedirect.pl oraz używane na stronach Serwisu WWW oznaczenie spółki 4Life Direct są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

V.INFORMACJE

4Life Direct zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełniania informacji i danych zawartych na stronach Serwisu WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Wszystkie informacje zamieszczone na stronach internetowych Serwisu WWW mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

VI.KORESPONDENCJA

Jakakolwiek korespondencja przesłana do 4Life Direct jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. 4Life Direct nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu WWW zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII.DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) są Spółki Grupy Red Sands.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z udzieloną ochroną ubezpieczeniową, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Spółki Grupy Red Sands samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na rzecz tych podmiotów z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Spółki Grupy Red Sands zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści do swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Spółki Grupy Red Sands we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności we współpracy z 4Life Direct przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgody. Użytkownik ma w każdej chwili prawo zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody.

Dobrowolne wysłanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych będących składnikami Serwisu WWW lub poprzez kontakt bezpośredni z 4Life Direct za pomocą poczty elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

VIII. POLITYKA COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu WWW 4Life Direct stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej 4Life Direct. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej 4Life Direct. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu WWW możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie WWW 4Life Direct z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego 4Life Direct, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z 4Life Direct reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu WWW oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu WWW (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

4Life Direct nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu WWW oraz za przerwy w dostępności Serwisu WWW.

4Life Direct w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na stronach Serwisu WWW. Korzystanie z Serwisu WWW jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie Serwisu WWW. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. 4Life Direct zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu WWW, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Zaktualizowano: 15 stycznia 2015